Tiện ích trang mạng

Ngôn ngữ
Đồng
Giới hạn
Màu nền
Màu viền
Màu ngày
Bạn chỉ cần chép và dán mã được tạo ra vào trang của mình, và bảng thông tin về sự kiện liên quan đến đồng cụ thể sẽ hiển thị và cập nhật khi sự kiện diễn ra:
<script src="https://coindar.org/api/widget_events?language=en&limit=10&coin=Bitcoin&bgcolor=ffffff&bordercolor=dddddd&datecolor=808080" async defer></script>
Chỉ số của đồng có thể chấp nhận tên đồng viết đầy đủ lẫn viết tắt.
2017-2024 Coindar