Aave Aave
AAVE
222
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
69,14 USD
166% từ mức giá thấp nhất
857% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
3,42%
Giá trị vốn hóa thị trường
1B USD
2138% từ mức giá thấp nhất
689% đến mức giá cao nhất
Số lượng
83,8M USD
Tổng đơn vị lưu thông
14,5M
91% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
14.578.485,6159025
Tổng cung tối đa
16.000.000

Aave Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Trong suốt thời gian theo dõi Aave, 21 sự kiện đã được thêm vào:
13 sàn giao dịch sự kiện
2 buổi AMA
1 hội thảo tham gia
1 sự kiện liên quan đến một tổ chức tự động phi tập trung (DAO)
1 sự kiện liên quan đến kiếm thu nhập
1 ra mắt
1 sự kiện liên quan đến thử nghiệm tính năng mới
1 cập nhật
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar