Ardor Ardor ARDR
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,063953 USD
% Thay đổi
0,70%
Giá trị vốn hóa thị trường
63,9M USD
Số lượng
7,86M USD
Tổng đơn vị lưu thông
998M
631% từ mức giá thấp nhất
3090% đến mức giá cao nhất
632% từ mức giá thấp nhất
3094% đến mức giá cao nhất
2017-2024 Coindar