Bitcoin Bitcoin BTC
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
68.524 USD
% Thay đổi
0,14%
Giá trị vốn hóa thị trường
1350B USD
Số lượng
23,3B USD
Tổng đơn vị lưu thông
19,7M
100953% từ mức giá thấp nhất
8% đến mức giá cao nhất
174938% từ mức giá thấp nhất
6% đến mức giá cao nhất
94% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
19.704.584
Tổng cung tối đa
21.000.000
2017-2024 Coindar