BOB BOB
BOB
8
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,999864 USD
15% từ mức giá thấp nhất
5% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
0,01%
Giá trị vốn hóa thị trường
49,5M USD
4918% từ mức giá thấp nhất
7% đến mức giá cao nhất
Số lượng
1,08M USD
Tổng đơn vị lưu thông
49,5M

BOB Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Không tìm được gì
2017-2023 Coindar