12
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,1623 USD
367% từ mức giá thấp nhất
1256% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
2,57%
Giá trị vốn hóa thị trường
100M USD
398% từ mức giá thấp nhất
642% đến mức giá cao nhất
Số lượng
1,79M USD
Tổng đơn vị lưu thông
614M
32% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
614.150.301,586375
Tổng cung tối đa
1.893.022.625

f(x) Coin FX Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Không tìm được gì
2017-2023 Coindar