83
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,002106 USD
44% từ mức giá thấp nhất
3796% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
9,01%
Giá trị vốn hóa thị trường
1,46M USD
40% từ mức giá thấp nhất
1853% đến mức giá cao nhất
Số lượng
200K USD
Tổng đơn vị lưu thông
695M

Fringe Finance FRIN Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Trong suốt thời gian theo dõi Fringe Finance, 19 sự kiện đã được thêm vào:
14 cập nhật
5 buổi AMA
3 báo cáo
2 ra mắt
2 sự kiện liên quan đến một tổ chức tự động phi tập trung (DAO)
1 sàn giao dịch sự kiện
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar