Gnosis Gnosis GNO
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
327,28 USD
% Thay đổi
0,28%
Giá trị vốn hóa thị trường
847M USD
Số lượng
1,89M USD
Tổng đơn vị lưu thông
2,58M
4657% từ mức giá thấp nhất
97% đến mức giá cao nhất
8718% từ mức giá thấp nhất
35% đến mức giá cao nhất
86% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
2.589.589
Tổng cung tối đa
3.000.000
2017-2024 Coindar