Hedera Hedera
HBAR
865
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,050013 USD
407% từ mức giá thấp nhất
1038% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
1,63%
Giá trị vốn hóa thị trường
1,66B USD
9705% từ mức giá thấp nhất
315% đến mức giá cao nhất
Số lượng
15,4M USD
Tổng đơn vị lưu thông
33,2B
67% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
33.258.642.438,2335
Tổng cung tối đa
50.000.000.000

Hedera HBAR Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Trong suốt thời gian theo dõi Hedera, 117 sự kiện đã được thêm vào:
39 sự kiện liên quan đến thử nghiệm tính năng mới
27 buổi AMA
19 phân nhánh
9 sàn giao dịch sự kiện
8 chung sự kiện
5 sự kiện liên quan đến một tổ chức tự động phi tập trung (DAO)
4 ra mắt
3 khóa hoặc mở khóa token
2 cập nhật
1 gặp mặt
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar