121
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,848835 USD
21% từ mức giá thấp nhất
379% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
1,10%
Giá trị vốn hóa thị trường
74,3M USD
109% từ mức giá thấp nhất
83% đến mức giá cao nhất
Số lượng
3,35M USD
Tổng đơn vị lưu thông
87,5M
18% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
87.500.000
Tổng cung tối đa
500.000.000

Hooked Protocol HOOK Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Trong suốt thời gian theo dõi Hooked Protocol, 20 sự kiện đã được thêm vào:
9 buổi AMA
5 sàn giao dịch sự kiện
3 sự kiện liên quan đến kiếm thu nhập
2 cuộc thi
1 thương hiệu sự kiện
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar