Klima DAO Klima DAO
KLIMA
8
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
2,98 USD
96% từ mức giá thấp nhất
126655% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
2,70%
Giá trị vốn hóa thị trường
24,3M USD
98% từ mức giá thấp nhất
4477% đến mức giá cao nhất
Số lượng
54,5K USD
Tổng đơn vị lưu thông
8,17M

Klima DAO KLIMA Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Không tìm được gì
2017-2023 Coindar