Paint Swap Paint Swap BRUSH
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,0189774 USD
% Thay đổi
3,48%
Giá trị vốn hóa thị trường
6,4M USD
Số lượng
21,9K USD
Tổng đơn vị lưu thông
335M
269% từ mức giá thấp nhất
1213% đến mức giá cao nhất
408% từ mức giá thấp nhất
449% đến mức giá cao nhất
74% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
335.160.072,117223
Tổng cung tối đa
450.000.000
2017-2024 Coindar