10
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,030808 USD
61% từ mức giá thấp nhất
450% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
3,80%
Giá trị vốn hóa thị trường
29,5M USD
61% từ mức giá thấp nhất
62% đến mức giá cao nhất
Số lượng
1,36M USD
Tổng đơn vị lưu thông
960M
96% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
960.893.726
Tổng cung tối đa
1.000.000.000

REI Network REI Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Không tìm được gì
2017-2023 Coindar