Tezos Tezos
XTZ
287
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,840254 USD
140% từ mức giá thấp nhất
985% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
3,19%
Giá trị vốn hóa thị trường
783M USD
188% từ mức giá thấp nhất
842% đến mức giá cao nhất
Số lượng
15,8M USD
Tổng đơn vị lưu thông
932M

Tezos XTZ Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Không tìm được gì
2017-2023 Coindar