Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,210091 USD
% Thay đổi
11,91%
Giá trị vốn hóa thị trường
37,5M USD
Số lượng
2,37M USD
Tổng đơn vị lưu thông
177M
1089% từ mức giá thấp nhất
476% đến mức giá cao nhất
1125% từ mức giá thấp nhất
448% đến mức giá cao nhất
15% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
177.996.853,519246
Tổng cung tối đa
1.200.000.000
2017-2024 Coindar