Trivian Trivian TRIVIA
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,00118771 USD
% Thay đổi
6,36%
Giá trị vốn hóa thị trường
320K USD
Số lượng
40,8K USD
Tổng đơn vị lưu thông
255M
147% từ mức giá thấp nhất
3347% đến mức giá cao nhất
78932414% từ mức giá thấp nhất
833% đến mức giá cao nhất
26% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
255.624.540,816
Tổng cung tối đa
1.000.000.000
2017-2024 Coindar