Wasder Wasder
WAS
48
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,01371 USD
1423% từ mức giá thấp nhất
349% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
1,70%
Giá trị vốn hóa thị trường
5,42M USD
118% từ mức giá thấp nhất
165% đến mức giá cao nhất
Số lượng
474K USD
Tổng đơn vị lưu thông
395M

Wasder WAS Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Trong suốt thời gian theo dõi Wasder, 14 sự kiện đã được thêm vào:
10 ra mắt
5 sàn giao dịch sự kiện
3 buổi AMA
1 chung sự kiện
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar