NerveFlux NerveFlux NERVE
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,0011952 USD
% Thay đổi
17,28%
Giá trị vốn hóa thị trường
52,6K USD
Số lượng
4,35K USD
Tổng đơn vị lưu thông
44M
834% từ mức giá thấp nhất
2343% đến mức giá cao nhất
700% từ mức giá thấp nhất
785% đến mức giá cao nhất
22% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
44.081.563
Tổng cung tối đa
200.000.000
2017-2024 Coindar