9
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
9,88 USD
85% từ mức giá thấp nhất
1911% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
1,14%
Giá trị vốn hóa thị trường
104M USD
80% từ mức giá thấp nhất
1499% đến mức giá cao nhất
Số lượng
81,4K USD
Tổng đơn vị lưu thông
10,5M
97% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
10.532.253,8854
Tổng cung tối đa
10.808.492,6854

Decentralized Social DESO Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Không tìm được gì
2017-2023 Coindar