Gnosis Gnosis GNO
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
354,24 USD
% Thay đổi
1,71%
Giá trị vốn hóa thị trường
917M USD
Số lượng
3,07M USD
Tổng đơn vị lưu thông
2,58M
5049% từ mức giá thấp nhất
82% đến mức giá cao nhất
9436% từ mức giá thấp nhất
25% đến mức giá cao nhất
86% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
2.589.589
Tổng cung tối đa
3.000.000
2017-2024 Coindar