Hive Hive
HIVE
43
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,349647 USD
300% từ mức giá thấp nhất
875% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
0,65%
Giá trị vốn hóa thị trường
129M USD
289% từ mức giá thấp nhất
712% đến mức giá cao nhất
Số lượng
845K USD
Tổng đơn vị lưu thông
371M

Hive Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Không tìm được gì
2017-2023 Coindar