27
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,019138 USD
24% từ mức giá thấp nhất
30363% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
3,67%
Giá trị vốn hóa thị trường
1,9M USD
23% từ mức giá thấp nhất
795% đến mức giá cao nhất
Số lượng
188K USD
Tổng đơn vị lưu thông
100M
67% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
100.210.415,862986
Tổng cung tối đa
150.000.000

Juggernaut JGN Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Không tìm được gì
2017-2023 Coindar