Maiar Dex Maiar Dex
MEX
9
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,000004 USD
10% từ mức giá thấp nhất
24504% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
1,47%
Giá trị vốn hóa thị trường
15,9M USD
9% từ mức giá thấp nhất
6360% đến mức giá cao nhất
Số lượng
12,4K USD
Tổng đơn vị lưu thông
3910B
49% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
3.910.174.472.786
Tổng cung tối đa
8.045.920.000.000

Maiar Dex MEX Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Không tìm được gì
2017-2023 Coindar