43
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,041168 USD
66% từ mức giá thấp nhất
6021% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
9,23%
Giá trị vốn hóa thị trường
17,7M USD
179% từ mức giá thấp nhất
191% đến mức giá cao nhất
Số lượng
956K USD
Tổng đơn vị lưu thông
427M
43% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
427.689.517
Tổng cung tối đa
1.000.000.000

Numbers Protocol NUM Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Trong suốt thời gian theo dõi Numbers Protocol, 11 sự kiện đã được thêm vào:
9 buổi AMA
6 sàn giao dịch sự kiện
3 báo cáo
2 chung sự kiện
2 sự kiện liên quan đến kiếm thu nhập
1 hợp tác
1 ra mắt
1 cập nhật
1 cuộc thi
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar