Oxen Oxen
OXEN
68
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,114006 USD
6% từ mức giá thấp nhất
1979% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
4,47%
Giá trị vốn hóa thị trường
7,22M USD
240% từ mức giá thấp nhất
1503% đến mức giá cao nhất
Số lượng
194K USD
Tổng đơn vị lưu thông
63,3M

Oxen Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Trong suốt thời gian theo dõi Oxen, 11 sự kiện đã được thêm vào:
6 ra mắt
5 buổi AMA
5 phân nhánh
3 thương hiệu sự kiện
2 sàn giao dịch sự kiện
2 cập nhật
1 đốt đồng
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar