Moonriver Moonriver
MOVR
29
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
6,38 USD
6% từ mức giá thấp nhất
7647% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
1,34%
Giá trị vốn hóa thị trường
44,4M USD
22% từ mức giá thấp nhất
2004% đến mức giá cao nhất
Số lượng
536K USD
Tổng đơn vị lưu thông
6,96M
64% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
6.967.660
Tổng cung tối đa
10.818.934

Moonriver MOVR Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Không tìm được gì
2017-2023 Coindar